Czwartek, 28 maj 2020liniarozmiar czcionki AAA
następny poprzedni
Raport o stanie Gminy Koło za 2018 rok

Rozpatrywanie raportu
Art. 28 aa ust. 4. u.s.g.

Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie JST mogą zabierać głos mieszkańcy gminy, których zgłoszenie do debaty zostało poparte przez odpowiednią liczbę mieszkańców.

Debata nad raportem
 Art. 28 aa u.s.g W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Art. 28 aa u.s.g Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób
Art. 28 aa u.s.g Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Ustawa wprowadza jedynie zastrzeżenie, że wprawdzie każdy mieszkaniec gminy ma prawo wziąć czynny udział w debacie, musi jednak najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja rady, zgłosić ten zamiar na piśmie przewodniczącemu rady. Do zgłoszenia tego wymagane jest jednak poparcie jego zamiaru podpisami co najmniej 20 osób w gminie do 20 tys. mieszkańców.

NEWSLETTER

zapisz się
Urząd Gminy w Kole, ul Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
tel/fax: 63 272 03 65, 63 272 01 66,
e-mail: sekretariat@gminakolo.pl , www.gminakolo.pl
wykonanie: Megato