Sobota, 15 grudzień 2018liniarozmiar czcionki AAA
następny poprzedni
O G Ł O S Z E N I E

W dniu 2 marca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 23 odbędzie się
XXXVI Sesja Rady Gminy w Kole.

 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy w Kole.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Koło na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło na 2018r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Koło środków stanowiących fundusz sołecki
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny Czwarty w 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek w 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy w 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki w 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2018r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2020.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koło w roku 2017
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy w Kole.

 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w Kole
Teresa Bilińska

NEWSLETTER

zapisz się
Urząd Gminy w Kole, ul Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
tel/fax: 63 272 03 65, 63 272 01 66,
e-mail: sekretariat@gminakolo.lh.pl , www.gminakolo.pl
wykonanie: Megato