Poniedziałek, 16 lipiec 2018liniarozmiar czcionki AAA
następny poprzedni
Projekt skierowany jest do 46 osób (26 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na l.2014- 2020, a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, zamieszkujących (w rozum. KC) obszar gmin Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek powiatu konińskiego oraz gmin Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz powiatu kolskiego w woj. wielkopolskim.

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 46 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, również dla osób niepełnosprawnych.

Każdy Uczestnik projektu zostanie objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej opracowanej w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym i obejmującą formy wsparcia dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika projektu prowadzące do ich integracji społeczno-zawodowej. W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb w okresie czerwiec 2017 rok– luty 2018 rok, tj.: Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy, Warsztaty społeczne, umiejętności miękkich i zawodowych Szkolenia zawodowe – stypendia szkoleniowe, Staże – stypendia stażowe, Zwrot kosztów dojazdu. W naszym projekcie zapewniamy szkolenia zawodowe, które pozwolą podnieść kwalifikacje/kompetencje. Szkolenie zawodowe kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje/kompetencje.

Szczegóły uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 lub mail: a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


Fundacja Linka - Biuro ul. 27 grudnia 7 bud. D 61-737 Poznań

NEWSLETTER

zapisz się
Urząd Gminy w Kole, ul Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
tel/fax: 63 272 03 65, 63 272 01 66,
e-mail: sekretariat@gminakolo.lh.pl , www.gminakolo.pl
wykonanie: Megato